Partilister

Valgstyret godkjente partilistene i møte 28.05.2019. Følgende partier stiller lister: 

Her kan du se valglister med kandidater for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.


Valgtingstemmegivning, her kan du stemme:

Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett! I år får alle velgere en SMS om å bruke stemmeretten. Og velgere med innvandrerbakgrunn får brev med informasjon om valget. Les mer her.

Husk legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) Valgkortet gjelder IKKE som legitimasjon.

OBS! Vi har elektronisk manntall så du kan stemme i hvilken valgkrets du vil!

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler):

 • Askim: Askim rådhus, Skolegata 12
 • Eidsberg: Eidsberghallen, Smedgaten 19
 • Hobøl: Knapstad barne- og ungdomsskole, Skoleveien 15
 • Spydeberg: Fjellheim, Stasjonsgata 35
 • Trøgstad: Kommunehuset, Kirkeveien 17
   

Sjekk hvor og når du kan forhåndsstemme:

Hvis du er innført i manntallet i annen kommune enn Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg eller Trøgstad kommune kan du allikevel forhåndsstemme i en av disse kommunene. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret i riktig kommune innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Du kan kan forhåndsstemme i perioden mandag 12. august - 6. september. Her finner du oversikt over hvor og når du kan forhåndsstemme.  
 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Det gjennomføres forhåndsstemmegivninger på flere helse- og sosialinstitusjoner. Her finner du en oversikt over hvor og når du kan forhåndsstemme.
 

Hjemmestemming/ambulerende forhåndsstemmegivning

Hvis velger på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på et valglokale valgdagene eller et forhåndstemmelokale i forhåndsstemmegivningsperioden, kan velger søke om å få avgi stemme hjemme eller der velger oppholder seg. Det er ikke nødvendig å søke hvis velger oppholder seg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dette informeres det om på gjeldende institusjoner. 

Søknad må være sendt kommunen du bor i senest tirsdag 3. september

Du kan søke via:

 • telefon: 911 57 308 (Tone Å. Reime)
 • e-post: post@io.kommune.no
 • post til: Valgstyret Indre Østfold kommune, Postboks 2003, 1802 Askim

I søknaden må det oppgis fullt navn, fødselsdato og -år på velger, samt hvilken adresse velger befinner deg på den siste uka før valget. Det må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå velger og eventuelt søknadshjelper på.


Står du i manntallet? 

For å kunne avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune legges ut til offentlig ettersyn på servicetorgene og bibliotekene ca. 10. juli. Det er manntallet per skjæringsdatoen 30. juni som gjelder.

Hvis du har flyttet til en av de fem kommunene og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten avgi tidligstemme eller forhåndsstemme i en av de fem kommunene, ellers må du avgi stemme på valgdagen i kommunen der du står oppført i manntallet.

Alle velgere som er registrert i manntallet får tilsendt et eget valgkort for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 12. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.

Norske statsborgere bosatt i utlandet som ikke har vært folkeregistrert i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Søknaden må være kommet inn til Valgstyret i den kommunen du ønsker å stemme innen 10. september 2019 kl. 17.00. 

Hvis du mener at du skal være i manntallet og ikke er det, må du selv sende begrunnet klage til: 

 • Valgstyret i Indre Østfold kommune, Postboks 2003, 1802 Askim
 • e-post: post@io.kommune.no


Strengt fortrolig adresse

For velgere med strengt fortrolig adresse gjelder:

Du er ikke innført i det ordinære manntallet som kommunen har tilgang til. Din kommune vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Du vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes til deg via Kripos.


Har du stemmerett? 

Valgloven § 2-1. Stemmerett ved stortingsvalg

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

 • a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
 • b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
 • c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Valgloven § 2-2. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.

(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

 • a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
 • b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

 

Vi gjør oppmerksom på at endringer i tidspunkter kan forekomme.