Arbeidet med innplassering av seksjons- og enhetsledere er nå ferdig.  Innplasseringsprosessen har vært omfattende og grundig, hvor vedtatte retningslinjer for prosessen har vært førende. Vurderingene er basert på en helhet hvor flere kriterier er vektlagt.

Se oversikt over hvem som er innplassert på disse nivåene.

 

Neste innbemanning i ny kommune vil være avdelingsledernivået, samt enkelte sentrale stabsfunksjoner. Etter hvert som disse stillingene blir avklart vil de bli besatt gjennom intern utlysning. Denne prosessen vil foregå i tiden desember 2018 – våren 2019. Øvrige stillinger i organisasjonen vil bli besatt ved innplasseringer i 2. kvartal 2019. Kartleggingssamtaler for disse stillingene vil gjennomføres i 1. kvartal 2019.

 

I seksjon for funksjonshemmede under området Helse, avventes det en ny gjennomgang av organisasjonskartet før innplassering av enhetsledere. Enhetsleder Friskliv og rehabilitering og seksjonsleder Organisasjonsutvikling vil bemannes senere.

 
Bemanning av Indre Østfold kommune skjer i samsvar med lov- og avtaleverk, Omstillingsavtalen for Indre Østfold kommune, «Veileder innplasseringsprosess seksjonsleder og enhetsleder i Indre Østfold kommune» og «Innplassering av ledere på nivå 2 og 3 i Indre Østfold kommune».