De to opprinnelige prosjektene "Politisk organisering" og "Nærdemokrati og felles kultur" er slått sammen til ett prosjekt som heter "Politisk organisering og nærdemokrati", etter vedtak i Fellesnemnda 13. mars 2018. 
Dette delprosjektet handler om en vurdering av hvordan lokaldemokratiet skal fungere i den nye kommunen. 

Styrket lokaldemokrati er et av målene med kommunereformen og dette delprosjektet handler om nærdemokrati og felles kultur. Hensikten med prosjektet vil blant annet være å utrede ulike nærdemokratiske ordninger som i størst mulig grad inn i den kommunen kan bidra til:

  • God kontakt og nærhet mellom befolkningen og kommunens politikere og administrasjon
  • Deltakelse og politisk interesse og engasjement i lokalbefolkningen
  • Representasjon fra alle tettsted og deler av kommunen
  • Informerte kommunale beslutninger med høy lokal legitimitet og lokal forankring
  • Bedre kommunale tjenester gjennom tilførsel av lokalkunnskap
  • Større lokalt samfunnsengasjement som fører til god lokalsamfunnsutvikling

Her kan du lese mandatet til delprosjektet Politisk organisering og nærdemokrati (P1)
Her kan du lese mandatet til arbeidsgruppe: Symboler, ordførerkjede og grafisk profil

Medlemmene i delprosjektet: 

Navn                                                                    Organisasjon/enhet                                Rolle/kompetanse                   
Petter Schou
petter.schou@spydeberg.kommune.no
Spydeberg (H) Delprosjektleder
Politiker
Espen Volden Eidsberg (H) Politiker
Toril Espeseth Askim (AP) Politiker
Anne Karine Gramen Hobøl (KrF) Politiker
Marianne Nordlie Trøgstad (KrF) Politiker
Betty Hvalsengen Trøgstad kommune Administrasjon
Synnøve Rambek Askim kommune Administrasjon
Trude Marie van der Zalm Gjerløv Spydeberg kommune Administrasjon
Knut Espeland Spydeberg (KRF) Politiker
Morten Ree Eidsberg (H) Politiker
Karoline Unnerud Trøgstad kommune Administrasjon
Eirik Romstad Hobøl (V) Politiker
Marianne Bjerkeli Trøgstad (AP) Politker
Trine Ottosen Spydeberg  Administrasjon
Else Berit Baccouche Trøgstad kommune Administrasjon
Georg N. Smedhus Indre Østfold kommune Administrasjon