I forbindelse med organiseringen av den nye kommunen må det tas stilling til plassering av diverse funksjoner innen de såkalte ikke-stedbundne tjenester. Dette er i praksis kontorstillinger som ikke er knyttet opp til f.eks skoler, sykehjem eller barnehager. Grovt sett får Indre Østfold kommune ca 600 ansatte i ikke-stedbundne tjenester, og 2700 ansatte i stedbundne tjenester. Saken behandles i partssammensatt utvalg 11. september og i fellesnemnda 18. september.

I vurderingen er det særlig lagt vekt på:

 • Verdien ved å ta i bruk hele kommunen og spre kommunens kontorarbeidsplasser på ulike tettsteder
 • Verdien av å bruke dagens bygg fremfor å investere i nye kontorbygg
 • Hvilke tjenester som må ligge nær jernbanen/større kollektivknutepunkt
 • Hvilke tjenester som bør ligge nær ordfører/rådmann
 • Hvilke tjenester som har omfattende avhengigheter med hverandre

Videre er det lagt vekt på at:

 • Flere tjenester er alt under samorganisering og det er uhensiktsmessig om ansatte må flytte unødvendig mange ganger
 • Det går med mye energi til å spekulere på lokalisering. Det er bedre å få fattet en beslutning nå og gå videre. Slik brukes energien i prosjektet mest mulig målrettet på å fokusere på innholdet i tjenestene
 • De ansatte får økt forutsigbarhet
 • Vi får god tid til tilpasninger og detaljering av god romfordeling i det enkelte bygg
 • Vi trygger de østlige deler av kommunen på at de også får kommunale kontorarbeidsplasser

Innstillingen bygger i tillegg på innspill fra samlingen 22. august på Fjellheim, Spydeberg.

Prosjektrådmannens forslag er:

Spydeberg:
Her foreslås å samle alle NAV-tjenester. Det forutsettes en prosess med statlig NAV knyttet til dette. Prosjektrådmannen kommer til fellesnemnda om denne prosess gir annet utfall.
Lokaliseringen begrunnes i at rådhuset i Spydeberg har en egnet størrelse for de 100-120 ansatte som vil være tilordnet NAV (statlig og kommunale stillinger). Spydeberg har i tillegg det rådhuset som ligger nærmest jernbanen. Det er også det rådhuset som ligger best til i forhold til nærhet til store arbeidsmarkeder noe som er en fordel når NAV skal skaffe arbeidssøkende jobb.

Trøgstad:
Her samles:

 • Eiendom
 • Kommunaltekniske administrative tjenester (ikke driftsstasjon)
 • Arkiv
 • Enkelte funksjoner innen HR og/eller økonomi

Dette begrunnes i at disse tjenestene har lite utbytte av nærhet til kollektivtransport, samtidig som de trenger god parkeringsdekning.

Eidsberg:
Her samles:

 • Oppvekst-administrative tjenester (skole og barnehageadministrasjon)
 • Helseadministrasjon
 • Deler av kultursektoren

Dette begrunnes i at helse og oppvekst har stort behov for administrativ samhandling. På Heggin kan de få et godt tverrfaglig miljø. Kultursektoren vil med sine arbeidsplasser være med å befeste kulturtorget i Mysen sin sentrale posisjon i den nye kommunens kulturliv.

Askim:

 • Toppledelse og politisk sekretariat
 • Stabsfunksjoner som juss, innkjøp, økonomistyring, HR, miljø, folkehelse o.l.
 • Plan / bygg / oppmåling
 • Næring
 • Landbruk
 • Deler av kultursektoren

Hobøl:

 • Kommunehuset på Elvestad avvikles etterhvert, tjenestene omfordeles til de andre lokasjonene og publikumstjenester gjøres tilgjengelig på Tomter og Ringvoll.


Her kan du lese hele saken