Møte i Arbeidsutvalget (AU)

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlagt)
2. Justering av mandater for politiske arbeidsgrupper
3. Saker til neste fellesnemnd
4. Oppsummere Brennemoen
5. Orientere om fremdrift administrative ansettelser. Avklaring av rådmannens fullmakt (ettersendes)
6. Systematikk rundt innkalling og innhold i møter mellom gruppeledere og møter i valgkomite
7. Fysisk lokalisering av formannskapsmøter i fremtiden. Hvilke konkret lokale skal tilpasses?
8. Forhold til Rakkestad kommune
9. Status IKS`er
10. Eventuelt

: Spydeberg kommunehus, kommunestyresalen
Tid: onsdag 10. oktober 10:00
https://iok.custompublish.com/getfile.php/...